Het Pact

Het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen is een initiatief om alle belanghebbenden bij investeringen in België te verenigen rond een gemeenschappelijke visie en doelstellingen voor 2030.

Domeinen

In het verslag van het Strategisch Comité worden tegen 2030 144 tot 155 miljard aan investeringsbehoeften geïdentificeerd, verdeeld over zes prioritaire domeinen.

Thematische domeinen

Digitaal

Cybersecurity

Onderwijs

Gezondheidszorg

Energie

Mobiliteit

Transversale domeinen

Vergunningen en regelgeving

Mobilisatie van kapitaal

PPS-structuren

Europese begrotingsregels

Governance

Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Pact is de Interministeriële Conferentie voor Strategische Investeringen (ICSI). Het Strategisch Comité speelt ook een adviserende rol tijdens de uitvoeringsfase van het Pact.

Uitvoering

De vier transversale werven die in maart 2019 werden geopend, betreffen:

Regelgevend en administratief kader​

Interfederale governance en synergie met de Europese instanties

Mobilisatie van kapitaal (PPS)​

Herziening van de Europese begrotingsregels​

Actualiteit

21/10/19 - EVENT: Conferentie "Towards a redesigned EU's fiscal framework?"

Eind dit jaar zal de Commissie een evaluatie van de Europese begrotingsregels uitvoeren. Als onderdeel van het Nationaal Pact voor strategische investeringen zijn alle regeringen in België vastbesloten om een discussie op Europees niveau te bevorderen over het juiste evenwicht tussen fiscale consolidatie en het nastreven van ambitieuze investeringen om de groei op nationaal niveau te ondersteunen. Het doel van de conferentie is daarom een overzicht te geven van de voorstellen voor het herschikken van EU-begrotingsregels.

11/09/2019 - Het Pact viert zijn eerste verjaardag

Sinds de publicatie van het verslag van het Strategisch Comité op 11 september 2018 is het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen de uitvoeringsfase ingegaan. In één jaar tijd is de ambitieuze investeringsdynamiek van de federale regering vertaald in een aantal belangrijke concrete beslissingen. Talrijke investeringen werden gedaan en een nieuw orgaan werd opgericht om de besluitvorming te vergemakkelijken en de uitwisseling over strategische investeringen van interfederale aard te bevorderen. Momenteel zijn er vier werven in uitvoering om het investeringskader in België te verbeteren. 

05/2019 - De Europese alliantie voor de batterijen ondersteund door de gewesten en de federale staat

De federale staat en de gewesten zijn in mei jongstleden overeengekomen om tegen 2024 275 miljoen euro te investeren in het project rond de Europese alliantie voor batterijen. Het doel van dit project is de ontwikkeling van de batterij-industrie in Europa, waarvan de marktwaarde wordt geraamd op meer dan 250 miljard euro vanaf 2025. Het tot stand brengen van een sterke en competitieve Europese industrie in dit domein is een noodzaak om een ecologische transitie te waarborgen die voor jobs zorgt. Het is dus een prioriteit die volledig in de lijn ligt van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen.

02/2019 - FPIM, AG Insurance en Synatom bundelen hun krachten in een nieuwe fonds (I4B) bedoeld om infrastructuurinvesteringen te verhogen

De federale staat (via zijn financiële tak, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij - FPIM), AG Insurance en Synatom hebben een nieuw investeringsfonds opgericht. Dit fonds, Infrastructure for Belgium (I4B) genaamd, zal 150 miljoen euro bevatten en moet het mogelijk maken om bijna 2 miljard euro aan investeringen in infrastructuur te mobiliseren dankzij het hefboomeffect ervan. De investeringen zullen voornamelijk in België plaatsvinden, maar financieringen in het buitenland zijn niet uitgesloten. Dit type constructie, die gebaseerd is op een goede samenwerking tussen de private en de publieke sector, vormt de kern van de filosofie van het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen.

Contact

Adres van het Secretariaat van
het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen:

Wetstraat 16
1000 Brussel
02 501 02 77
sec.invest@premier.fed.be