Mobilisatie van kapitaal (PPS)

Het verslag van het Strategisch Comité bracht de voordelen van het gebruik van publiek-private samenwerkingen bij de uitvoering van het Pact in herinnering, maar wees ook op een aantal obstakels voor het gebruik ervan in België, waaronder een onvoldoende technische expertise van de projectleiders en een gebrek aan coördinatie tussen de betrokken actoren. Deze werf heeft tot doel deze twee obstakels aan te pakken.

Ze zal meer in het bijzonder instaan voor:

  • het ontwikkelen van gestandaardiseerde modelbestekken voor de gunning van overheidsopdrachten en standaardcontracten die ter beschikking moeten worden gesteld van de overheidsdiensten;
  • het uitwerken en verspreiden van een logboek voor projectleiders in de publieke sector voor de gunning van openbare aanbestedingen waarbij PPS'en betrokken zijn.
  • het ontwikkelen van tools die helpen bij de besluitvorming en bij het stellen van prioriteiten voor investeringsprojecten (“Public Private Comparator” of “Value for Money”);
  • het ontwikkelen van een digitaal platform van de PPS-projecten.

Op basis van het technisch verslag dat in deze werf werd opgemaakt, zal de taskforce een of meerdere opties vastleggen waarover vervolgens een beslissing zal worden genomen op ministerieel niveau door de Interministeriële Conferentie.

Een eerste vergadering van de werf zal plaatsvinden in juni 2019.